Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van RPTC Fitness ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van RPTC Fitness en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Artikel 1: Algemeen

1.Inschrijven bij RPTC Fitness gebeurd door het volledig invullen van de lidmaatschapsovereenkomst in ons lidmaatschap systeem SportBit. Er dient bij inschrijving altijd een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent wordt u lid (hierna “het lid”) van RPTC Fitness.

2.Door inschrijving verklaart het lid de op het lidmaatschap van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de huisregels van RPTC Fitness te kennen en te accepteren.

3.RPTC Fitness is gerechtigd deze voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

4.Wanneer één of meer van de geldende algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of in strijd met wet- en/of regelgeving is, blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 2: Lidmaatschapsgeld en betaling

1.Het lidmaatschapsgeld van het doorlopende maandlidmaatschap wordt vooraf betaald en het verschuldigde lidmaatschapsgeld wordt via automatische incasso geïnd. Deze automatische incasso vindt plaats rond de eerste van elke maand. Indien de startdatum niet op de eerste van de maand valt, wordt het resterende lidmaatschapsgeld van de eerste maand tegelijk met de eerste volledige maand geïncasseerd.

2.Als het lid - indien daartoe gerechtigd - geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

3.Het lid is gerechtigd om het maandlidmaatschap tijdelijk stop te zetten bij o.a. ziekte of een blessure. Dit kan alleen voor een periode vanaf 3 weken of meer. Er worden hiervoor € 17.50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij vakantie loopt het lidmaatschap gewoon door en kan er geen gebruik worden gemaakt van een tijdelijke pauze.

4.Bij een niet tijdige ontvangst van het lidmaatschapsgeld, om welke reden dan ook, dient het lid binnen twee weken alsnog het verschuldigde bedrag te betalen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

5.Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot RPTC Fitness worden geweigerd. RPTC Fitness is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 3: Beëindigen- of tussentijds wijzigen lidmaatschap

1.Het maandlidmaatschap heeft een minimale contractduur van 6 of 12 maanden.

2.Beëindigen van het lidmaatschap door het lid dient zelfstandig via SportBit te worden geregeld. Men doet dit door de SportBit app of desktop versie te openen en vervolgens de volgende stappen te doorlopen: "lidmaatschap --> Abonnement --> Opzeggen --> wachten op bevestiging en de definitieve einddatum."

2.1 Voor het beëindigen van het lidmaatschap met een minimale contractduur van 12 maanden geldt een opzegtermijn van één maand, na het verstrijken van de overeengekomen contractstermijnen, aan het begin van elke nieuwe kalendermaand. Bij een lidmaatschap van 6 maanden zal de termijn voor nogmaals 6 maanden worden verlengd, indien men het abonnement niet op tijd opzegt. Bij het beëindigen van het lidmaatschap komen alle resterende tegoeden in de vorm van credits of strippen per einddatum direct te vervallen en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op eventuele opgebouwde tegoeden.

3.Wanneer het lid een tussentijdse abonnementswijziging wil in de vorm van upgrade, komt het oude contract automatisch te vervallen en zal er een nieuwe contractperiode van 6 of 12 maanden worden aangegaan tegen de op dat moment geldende abonnementstarieven.

3.1 Een tussentijdse abonnementswijziging wijziging in de vorm van een downgrade, kan alleen na afloop van de gehele contractperiode (6 of 12 maanden). Tussentijds downgraden is niet mogelijk.

4. Bij een lidmaatschap dat afwijkt van de standaard voorwaarden (o.a. bedrijfsafspraken, 2+1 jaar lidmaatschap etc.) gelden andere voorwaarden. Wanneer een lid wenst geen gebruik meer te maken van het recht zoals overeengekomen om te trainen vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

4.1 Bij een bedrijfslidmaatschap worden de afspraken vastgelegd in een aparte overeenkomst met voorwaarden die van toepassing zijn op de afspraken die met het desbetreffende bedrijf zijn gemaakt.

4.2 Bij het het 2+1 jaar abonnement gelden dezelfde voorwaarden als een ‘regulier’ abonnement met uitzondering van het beëindigen van het abonnement. Dit lidmaatschap loopt door tot einde contract zonder mogelijkheid tot restitutie van het reeds voldaan abonnementsgeld.

5. Het ID+Coaching lidmaatschap heeft een minimale contractduur van 6 maanden.

6. Beëindigen van het ID+Coaching lidmaatschap door het lid kan schriftelijk of per email. Voor het beëindigen van het ID+Coaching lidmaatschap geldt een opzegtermijn van tenminste één maand, voor het verstrijken van de overeengekomen contracttermijn, aan het begin van elke nieuwe kalendermaand. Indien het abonnement niet tijdig wordt opgezegd, zal de termijn met nogmaals 6 maanden worden verlengd.

7. Indien de wens bestaat het ID+Coaching lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen, dan is dit mogelijk door een zogenoemd "termination fee" te betalen t.w.v. € 500,- excl. BTW. Na ontvangst zal het lopende contract per direct worden beëindigd.

8. Onder uitzonderlijke omstandigheden zoals en verhuizing buiten een bepaalde straal (+20km) of een langdurige- of terminale ziekte kan men het reguliere lidmaatschap (CrossFit) vroegtijdig te beëindigen. Dit alleen mogelijk door een zogenoemd "termination fee" ineens te betalen t.w.v. 80% van het resterende bedrag.

Artikel 4: intellectueel Eigendomsrecht

1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt RPTC Fitness zich de rechten en bevoegdheden voor die RPTC Fitness toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder worden begrepen auteursrechten, merkenrecht, octrooien, model rechten en relaties (klanten/abonnementhouders daar mede onder begrepen).

2. De intellectuele eigendom op alle door RPTC Fitness verkochte en/of aangeboden services, verstrekte individuele programma ontwerpen (ID Coaching), schetsen en bestanden berust bij RPTC Fitness verkochte en/of aangeboden services, verstrekte ontwerpen, programma’s, schetsen en bestanden en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt. Deze zaken mogen niet door Cliënt worden verveelvoudigd, door verkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RPTC Fitness.

2.1 Het lid verplicht zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst alsook 12 (zegge: vierentwintig) maanden na die tijd, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot haar kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van de RPTC Fitness alsook aan de RPTC Fitness gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties (klanten/abonnementhouders daar mede onder begrepen) van RPTC Fitness.

Artikel 5: Personal training

1.Annuleren van een personal training sessie kan tot 24 uur voordat de training start, indien de sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd heeft RPTC Fitness het recht om de training volledig in rekening te brengen.

2.Personal Training sessies verlopen na 3 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Restitutie van Personal Training sessies is niet mogelijk.

Artikel 6: Tarieven, openingstijden, lesrooster

1.RPTC Fitness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 7 dagen voor een prijswijziging wordt het lid hiervan op de hoogte gesteld.

2.RPTC Fitness behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen, het rooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden. RPTC Fitness is gerechtigd om gesloten te zijn op officiële en erkende feestdagen, of vanuit veiligheidsoverwegingen, waarbij de veiligheid van een lid niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 7: Privacy

1.Verwerking van de persoonsgegevens van het lid gebeurt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

2.RPTC Fitness verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van RPTC Fitness Connection en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het RPTC Fitness.

Artikel 8: Risico & aansprakelijkheid

1.Het lid volgt alle instructies vrijwillig en volledig op eigen risico. Het lid is verplicht elke vorm van pijn, blessures of abnormale vermoeidheid te melden aan de trainer. RPTC Fitness heeft het recht om het lid te weigeren, wanneer het lid niet in staat wordt geacht de instructies op te volgen.

2.Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij RPTC Fitness, is geheel voor eigen risico van het lid.

3.RPTC Fitness, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens (leidinggevenden van) RPTC Fitness.

Artikel 9: Huisregels

1.Het lid is verplicht de door RPTC Fitness gehanteerde huisregels na te leven. RPTC Fitness kan te allen tijde het lid dat zich niet houdt aan de huisregels of wiens gedrag door anderszins aanleiding toe geeft de toegang weigeren of ontzeggen, zonder terugbetaling van reeds voldaan abonnementsgeld.

2.RPTC Fitness heeft het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap van het lid per direct te beëindigen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met RPTC Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en RPTC Fitness zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

[initial]

Indien van toepassing, SEPA Euro Incasso voorwaarden

Door ondertekening van dit formulier geeft u ook toestemming aan doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Huisregels

Voor leden en bezoekers van RPTC Fitness:

 1. Respecteer iedereen die bij RPTC Fitness traint of werkt;
 2. Vloeken, schelden en discrimineren doen we niet;
 3. We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop;
 4. Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen;
 5. We laten trainingsruimtes, kleedkamers, douches, toiletten en bar netjes achter;
 6. Gasten en gebruikers veroorzaken geen overlast voor anderen;
 7. We accepteren beslissingen van coaches en medewerkers van RPTC Fitness;
 8. Bij problemen nemen we contact op met het KERNteam van RPTC Fitness;
 9. We houden ons aan deze huis- en gedragsregels van RPTC Fitness;
 10. Zorg er voor dat jezelf en anderen trots kunnen zijn op RPTC Fitness.

Gedragscode

Gedragsregels voor leden van RPTC Fitness

 1. Respecteer de leden, medewerkers en de coaches van RPTC Fitness;
 2. Accepteer beslissingen van de coaches, ook al ben je het daarmee niet eens;
 3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 4. Onsportief gedrag van anderen is nooit een reden om dit gedrag over te nemen;
 5. Wees zuinig op alle materialen van RPTC Fitness: sportruimte, kleedkamers, bar, parkeerplaatsen etc.;
 6. Laat geen rommel achter in kleedkamers of op de vloer. Gebruik afvalbakken;
 7. Spreek anderen aan die rommel achter laten en geen afvalbakken gebruiken;
 8. Na gebruik van de kleedkamers, douches en toiletten wordt deze opgeruimd en de vloer schoon en droog achtergelaten;
 9. Schoenen dienen schoon te zijn voordat je de accommodatie binnengaat;
 10. Maak je per ongeluk iets kapot of merk je er iets kapot is meld dit dan bij een van de coaches;
 11. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer;
 12. Tijdens de trainingen volg je de instructies van de coaches;
 13. Het gebruik of in bezit hebben van drugs en wapens is streng verboden;
 14. Leden zorgen er voor dat de reputatie van RPTC Fitness en andere leden niet wordt beschadigd door uitingen;
 15. in de (sociale) media, internet, twitter etc. Ga verantwoordelijk om met het plaatsen van artikelen en foto’s op internet en facebook, houdt rekening met de privacy van personen en RPTC Fitness. Negatieve gevolgen hiervan zijn altijd voor rekening van de persoon die ze plaatst;
 16. Als je besluit niet langer lid te zijn van RPTC Fitness, dan is dit een persoonlijk besluit. Het is niet toegestaan andere leden te ronselen en hen ongevraagd te benaderen. Indien dit wel gebeurd, dan staan her sancties op ten aanzien van artikel 9: Huisregels, evenals mogelijke juridische stappen t.a.v. smaad en eventuele schade voortkomende uit ronsel gedrag;
 17. Leden die de reputatie van RPTC Fitness / of leden van de RPTC Fitness beschadigen door uitingen in de (sociale) media, internet, twitter etc. kunnen hier door het KERNteam op worden aangesproken en passende sancties verwachten;
 18. Het schenden van de privacy van personen en leden van de RPTC Fitness kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de daders. Schorsing, royement en/of het doen van aangifte bij de politie kunnen passende maatregelen zijn;
 19. Criminele activiteiten, geweld en het veroorzaken van overlast kunnen leiden tot passende maatregelen zoals schorsing, royement en/of aangifte bij de politie.

Algemene voorwaarden van kracht sinds: 02/2015

Aanpassing: 08/2019 --> Update bedrijfsnaam wijziging naar RPTC Fitness

Aanpassing: 05/2020 --> Update voorwaarden artikel 3 --> 2.1. credits, strippen en tegoeden i.v.m. Corona / COVID-19.